หน้าแรก

E-book

การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร

คำอธิบาย : หนังสือ “การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร” เล่มนี้เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems for Administration)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำทั้งหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบการบริหารและการจัดการสารสนเทศรวมทั้งระบบการสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการความรู้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

หัวเรื่อง :

ISBN :

หมวดหมู่ :

-

หน้า : 242

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๙๐๖ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐


นโยบายคุกกี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๖-๖๗๐๐ ต่อ ๘๘๑๒ โทรสาร

อีเมล [email protected]

facebook twitter twitter twitter

Churabhorn Royal Academy All Right reserved Powered by Bookdose Co., Ltd.